Klassi kujundamine – õppedisaini projekt

Terviktegum: õpilased (10.-12. klass või võrdväärne kutsekool) koostavad ühe klassiruumi ümberkujundamise projekti, keskendudes eelkõige tulevikuõppele ja asjaosaliste vajadustele. Kursuse õpiväljundiks on, et õpilased on koostanud 3D mudeli klassiruumist koos eelarve ning pedagoogilise konseptsiooniga.

Õpilastelt oodatavad eelteadmised: tabeltarkvara baasteadmine; mõõtmisoskus; esitlemisoskus, inglise keele oskus (materjalide jaoks).

Hoiakud ja motivatsioon: Soovituslik on anda õpilastele võimalus oma töö vilju vähemalt mingil kujul päriselt realiseerida (mida täielikumal kujul, seda parem), et neil oleks suurem motivatsioon ülesannet teha.

Õppevorm: materjalide lugemine ja kogumine toimub e-õppe vormis ja iga mooduli jooksul on 1-2 kohtumist, mille jooksul arutatakse materjal läbi, aga täidetakse ka mooduli ülesannet.

Õpikeskkond: Projekti läbiviimiseks peaks olema füüsiline ruum, kuhu õpilased saavad oma projekti planeerida, ent õppetöö ei ole piiratud ainult selle ruumiga, vaid see toimub vastavalt vajadusele näiteks mõnes muus kooliruumis, raamatukogus või virtuaalses ruumis. Vajalikud materjalid e-õppe jaoks koondame ühele e-kursuste platvormile (Schoology, Eliademy vms). Õppematerjalid sisaldavad ka juhiseid juhendavale õpetajale. Projekti juhendamine eeldab õpetajalt kõiki õpilaste poolt õpitavaid oskusi või võimekust need oskused iseseisvalt omandada, et õpilasi juhendada. Tehnilistest vahenditest peab kõigil osapooltel olema võimalik kasutada arvutit. Õppetöös kasutatav tarkvara (Libre Office, Sketchup) on vabavaraline.

Osaoskused-vahemoodulid

 1. (Kristo S) Moodul: Õppimine ja ruum ning tulevikutrendid hariduses

Tegum: Kirjutada koolilehte artiklite sari õppimise ja ruumi ning tuleviku klassiruumi teemal.

Õpiväljundid. Mooduli lõpuks õpilane:

 • kirjeldab oma sõnadega, kuidas õpiruum mõjutab õppimist (mõistmise tasand, mõiste)
 • võrdleb erinevaid tuleviku klassiruumi lahendusi (analüüsi tasand, mõiste)
 • leiab etteantud teemal värske teadusartikli ja viitab sellele (rakendamise tasand, protseduur)
 • kirjutab grammatiliselt ja stiililiselt korrektse ajaleheartikli (rakendamise tasand, protseduur/reegel)
 1. (Keit K) Moodul: uuringu läbi viimine.

Tegum: Viia läbi uuring õpilaste seas, milline on nende lemmiktund ja -õpetaja ning tutvustada tulemusi.

Õpiväljundid. Mooduli lõpuks õpilane:

 • loob veebipõhise küsitluse Google Formis (vähemalt 5 küsimust)
 • määrab vastamise tähtaja ja korraldab lingi jagamise
 • analüüsib tulemused ning teavitab neist
 1. (Catlyn K) Moodul: eelarvestamine

Tegum: õpilased plaanivad klassipeo või muu sündmuse ja eelarvestavad selle.

Õpiväljundid. Mooduli lõpuks õpilane:

 • koostab plaanitavate ostude nimekirja (protseduur)
 • uurib välja ostetavate asjade hinnad (faktid)
 • sisestab õiged andmed ja valemid tabelarvutusprogrammi (protseduur/reegel)
 • analüüsib vajalikud ostud ja koostab lõpliku eelarve (analüüs/protseduur)
 1. Moodul: Projekteerimise tarkvara õpe

Tegum: õpilane loob 3D mudeli ruumi praegustest mõõtmetest

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s