Klassi kujundamine – õppedisaini projekt

Terviktegum: õpilased (10.-12. klass või võrdväärne kutsekool) koostavad ühe klassiruumi ümberkujundamise projekti, keskendudes eelkõige tulevikuõppele ja asjaosaliste vajadustele. Kursuse õpiväljundiks on, et õpilased on koostanud 3D mudeli klassiruumist koos eelarve, pedagoogilist konseptsiooni selgitava artikli ning õpilaste suhtumist kaardistava küsitluse tulemustega.

Õpilastelt oodatavad eelteadmised: tabeltarkvara baasteadmine; mõõtmisoskus; esitlemisoskus, eesti keeles kirjutamise oskus (artiklite kirjutamise jaoks), inglise keele lugemisoskus (materjalide jaoks).

Hoiakud ja motivatsioon: Soovituslik on anda õpilastele võimalus oma töö vilju vähemalt mingil kujul päriselt realiseerida ehk reaalselt midagi õpperuumis ümber korraldada (mida täielikumal kujul, seda parem), et neil oleks suurem motivatsioon ülesannet teha.

Õppevorm: materjalide lugemine ja kogumine toimub e-õppe vormis ja iga teema kohta on 2-4 kohtumist, mille jooksul arutatakse materjal läbi, aga täidetakse ka mooduli ülesannet.

Õpikeskkond: Projekti läbiviimiseks peaks olema füüsiline ruum, kuhu õpilased saavad oma projekti planeerida, ent õppetöö ei ole piiratud ainult selle ruumiga, vaid see toimub vastavalt vajadusele näiteks mõnes muus kooliruumis, raamatukogus või virtuaalses ruumis. Vajalikud materjalid e-õppe jaoks koondame blogisse (alternatiiviks suletud keskkonnad). Blogi viitab Drive kaustale, kus on vastavad täpsed materjalid ja kuhu õpilased oma materjale saavad ise laadida. Projektil peaks olema koordineeriv õpetaja (soovitavalt haridustehnoloogia taustaga), kes võib vastavalt vajadusele kaasata õpetamisse ka teisi isikuid. Tehnilistest vahenditest peab kõigil osapooltel olema võimalik kasutada arvutit. Õppetöös kasutatav tarkvara (Google Docs, Sketchup) on vabavaraline.

 1. (Kristo S) Teema: Õppimine ja ruum ning tulevikutrendid hariduses

Tegumid: 1)* Õpilased külastavad ka HITSA nutiklassi Akadeemia teel, kus tutvuvad reaalelulise näitega. Õpilased kirjutavad artiklid 1) oma uutest teadmistest ja klassikülastusest; 3) lemmiklassiruumi valimisest, kus võrdlevad seda tuleviku klassiruumi konseptsiooniga.

Õpiväljundid. Teema lõpuks õpilane:

 • kirjeldab oma sõnadega, kuidas õpiruum mõjutab õppimist (mõistmise tasand, mõiste)
 • võrdleb erinevaid tuleviku klassiruumi lahendusi (analüüsi tasand, mõiste)
 • leiab etteantud teemal värske teadusartikli ja viitab sellele (rakendamise tasand, protseduur)
 • kirjutab grammatiliselt ja stiililiselt korrektse ajaleheartikli (rakendamise tasand, protseduur/reegel)
 1. (Keit K) Teema: uuringu läbi viimine.

Tegumid: 1) küsitlevad ekskursioonile minejaid, et mida nad soovivad ekskursioonil teha (piiratud vastajate hulk, küsimused lihtne koostada); 2) küsitlevad klassi õpilasi, et mida nad soovivad klassiõhtul teha (keerulisemad küsimused, rohkem vastajaid); 3) küsitlevad kooli õpilasi, et milline on nende lemmikklass (palju vastajaid, lihtne küsimus, keerulisem analüüs)

Õpiväljundid. Teema lõpuks õpilane:

 • loob veebipõhise küsitluse Google Formis
 • määrab vastamise tähtaja ja korraldab lingi jagamise
 • analüüsib tulemused ning teavitab neist
 1. (Catlyn K) Teema: eelarvestamine

Tegumid: 1)eelarvestavad klassiekskursiooni; 2) eelarvestavad klassiõhtu;

Õpiväljundid. Teema lõpuks õpilane:

 • koostab plaanitavate ostude nimekirja (protseduur)
 • uurib välja ostetavate asjade hinnad (faktid)
 • sisestab õiged andmed ja valemid tabelarvutusprogrammi (protseduur/reegel)
 • analüüsib vajalikud ostud ja koostab lõpliku eelarve (analüüs/protseduur)
 1. Teema: Projekteerimise tarkvara õpe

Tegumid: 2) õpilased plaanivad klassiõhtu jaoks laudade paigutuse; 3) õpilased joonestavad ja sisestavad võitnud klassiruumi.

Tegumite ülevaade

 1. Ekskursioon HITSA klassi
  • Planeeritakse külaskäik klassi
  • Küsitletakse minejaid, et mida nad soovivad seal veel teha, näiteks külastada Mektoryt jne.
  • Koostatakse reisi eelarve
  • Reisist ja õpitust kirjutatakse artikkel
 2. Klassiõhtu
  • Planeeritakse klassiõhtut.
  • Küsitletakse klassi õpilasi, et mida nad soovivad klassiõhtul teha ja mida süüa-juua
  •  Koostatakse klassiõhtu eelarve küsitluse põhjal
 3. Lemmiku klassiruumi valimine
  • Koostatakse küsitlus, kus terve kooli õpilastelt küsitakse, et milline klassiruum neile kõige enam meeldib koolis
  • Küsitluste tulemustest kirjutatakse artikkel koos teadmistega tulevikuklassiruumist
  • Mõõdetakse ja joonestatakse klassiruum planeerimistarkvarasse
 • Numbrid viitavad täpsematele tegumitele
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s